Všeobecné informácie

1.Úvodné ustanovenia / cestovná agentúra, zájazd, klient

1.1. Cestovná agentúra CKSK, s.r. o., so sídlom Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 2, IČO: 36 727 954, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, oddiel: sro, vložka č. 44200/B  (naďalej  len „CKSK“), pôsobí na slovenskom trhu ako internetová cestovná agentúra prevádzkujúca stránku www.cksk.sk.

1.2. Preúčely týchto Podmienok  sa zájazdom, v súlade so zákonom č.281/2001 Z.z., o zájazdoch a podmienkach  podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „Zákon“), rozumie vopred pripravená kombinácia najmenej dvoch z týchto služieb: a) doprava, b) ubytovanie, c) iné služby, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú súčasť kombinácie služieb, napríklad stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program, ak sa ponúkajú na predaj alebo sa predávajú za súhrnnú cenu, a ak sa služba poskytuje dlhšie ako 24 hodín, alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc.

Za vopred pripravenú kombináciu služieb sa považuje kombinácia služieb pripravená najneskôr v momente uzavretia zmluvy.

1.3. CKSK je cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva zájazdy cestovných kancelárií (ďalej len „CK“) pôsobiacich na území Slovenska už niekoľko rokov a majú vybudované meno a dôveru. S každou CK má riadne uzatvorenú zmluvu a zároveň dbá na to, aby daná CK mala uzatvorené poistenie proti úpadku a spĺňala všetky potrebné náležitosti požadované legislatívou Slovenskej republiky.

1.4.  Ponuka všetkých zájazdov spoločnosti CKSK je zostavená z xml dát prijatých od CK, ktoré sú usporiadateľom ponúkaných  zájazdov. Uvedené dáta sú priebežne aktualizované. CKSK nezodpovedá za prípadné následné zmeny jednotlivých ponúk zo strany jednotlivých CK. T.j. v prípade uzatvorenia zmluvy sú pre klienta záväzné údaje a podmienky uvedené v riadne uzatvorenej cestovnej zmluve podpísanej zástupcom CKSK, zástupcom príslušnej CK usporiadajúcej zájazd a klientom.

1.5. Klientom sa rozumie akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorila alebo v ktorej prospech je uzatvorená cestovná zmluva so spoločnosťou CKSK alebo aj osoba, ktorá odoslala nezáväznú objednávku na zájazd. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len v sprievode zodpovednej osoby staršej než 18 rokov. Účastníci zájazdu vo veku 15-18 rokov sa zájazdu môžu zúčastniť len s výslovným súhlasom ich zákonného zástupcu, ak sa tento zástupca sám zájazdu nezúčastní.

2. Vznik zmluvného vzťahu / rezervácia, objednávka, cestovná zmluva

2.1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: 

a, cestovná agentúra CKSK ako autorizovaný predajca, resp. sprostredkovateľ zájazdu,

b) príslušná CK, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom vlastného zájazdu,

c) klient ako objednávateľ zájazdu.

2.2  Každý klient môže poslať objednávku (rezerváciu zájazdu) priamo cez internetovú stránku www.cksk.sk alebo na e-mail objednavky@cksk.sk . Rezerváciu je možné vytvoriť aj telefonicky na čísle 0918 343 323. Počet odoslaných objednávok nie je limitovaný. Klient berie na vedomie, že u niektorých ponúk (najmä pri Zájazdoch na poslednú chvíľu - "Last minute" alebo v ďalších prípadoch) nemusia byť uvedené kompletné informácie. Tieto informácie doplní zamestnanec po obdržaní objednávky, pričom preverí dostupnosť zájazdu, spraví aktuálnu cenovú ponuku a obratom informuje o tom klienta.

2.3. Pokiaľ klient súhlasí s cenovými a ostatnými podmienkami, podpíše cestovnú zmluvu. Spoločnosť CKSK používa cestovné zmluvy cestovných kancelárií, s ktorými má podpísané zmluvy o spolupráci a pre klientom vybraný daný zájazd použije zmluvu príslušnej CK poskytujúcej tento zájazd.

2.4. Klient svojim podpisom súhlasí s podmienkami uvedenými v cestovnej zmluve a potvrdzuje správnosť poskytnutých svojich osobných údajov, ktoré nie sú ďalej používané na komerčné účely, ale sú výhradne len pre potreby uzatvorenia cestovnej zmluvy. Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.  Osobné údaje klienta môžu byť sprístupnené iba príslušným CK, a to za účelom plnenia Zmluvy. Podpisom zmluvy vzniká zmluvný vzťah.

2.5. Zmluva môže byť klientovi zaslaná e-mailom, faxom alebo odovzdaná osobne. Súčasťou zmluvy sú obchodné podmienky príslušnej CK, poskytujúcej zájazd, ktorými sa klient následne riadi.

3. Platobné podmienky, voucher, pokyny ku zájazdu

3.1. Právo účasti klienta na zájazde vzniká zaplatením ceny zájazdu.

3.2. Cena za zájazd je uvedená v platnej cestovnej zmluve, ktorá zároveň slúži aj ako podklad na úhradu, teda daňový doklad.

3.3. Zájazd sa platí zálohovo, t.j. celá suma za zájazd musí byť uhradená ešte pred odjazdom na zájazd. Výška zálohy a následného doplatku, prípadne potreba uhradenia celej sumy naraz je stanovená podmienkami príslušnej CK resp. danej akcie. Takzvané „last minute“ zájazdy je potrebné uhradiť hneď po podpísaní zmluvy.

3.4. Klient platí cenu za zájazd na účet CKSK - Tatra banka, a.s. 2627116516 / 1100, ktoré je uvedené aj v zmluve, a to prostredníctvom prevodu z účtu alebo priamym vkladom. Klient má možnosť uhradiť cenu zájazdu aj v hotovosti. Ako variabilný symbol použije klient rezervačné číslo zájazdu, ktoré je tiež súčasťou cestovnej zmluvy.

3.5. Po pripísaní platby na účet CKSK, posiela CKSK klientovi voucher a pokyny ku zájazdu, prípadne ak bolo objednané aj cestovné poistenie.

4. Zľavy a bonusy

4.1. Spoločnosť CKSK poskytuje klientovi všetky zľavy a bonusy v rovnakom rozsahu ako má uvedené príslušná CK.

4.2. Klient má právo pri kúpe zájazdu prostredníctvom CKSK uplatniť rovnaké platné platobné prostriedky – darčekové poukazy, zľavové kupóny a iné. Rovnako môže použiť, pokiaľ to povoľujú obchodné podmienky danej CK aj karty výhod, resp. iné motivačné prostriedky.

4.3. Klient sa pri splnení podmienok môže zapojiť aj do motivačnej súťaže usporiadanej spoločnosťou CKSK, ak takúto súťaž usporadúva. V takomto prípade sa riadi pravidlami danej súťaže.

5. Odmietnutie zákazníka, zánik zmluvy

5.1. Spoločnosť CKSK si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie Zmluvy s klientom hlavne v nasledujúcich prípadoch:

(a) klient opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo

(b) klient neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;

(c) klient viac ako v dvoch po sebe nasledujúcich prípadoch bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku za objednaný Zájazd v súlade s článkom č. 3 týchto Podmienok, alebo

(d) klient inak závažne poruší tieto podmienky, prípadne podmienky príslušnej CK

5.2. Zmluva zaniká naplnením jej podmienok obomi zmluvnými stranami.

5.3. Zmluva môže zaniknúť i v prípade, že jedna zo zmluvných strán si neplní svoje povinnosti.

5.4. Zánik zmluvy je riadený aj obchodnými podmienkami príslušnej CK.

6. Reklamácia, storno zájazdu

6.1. Klient má právo reklamovať služby CKSK, rovnako ako aj služby príslušnej CK poskytujúcej zájazd. Môže tak urobiť najlepšie e-mailom na adresu office@cksk.sk

6.2. Spoločnosť CKSK sa zaväzuje akúkoľvek reklamáciu riešiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

6.3. Prípadné reklamácie zájazdu či služieb spoločnosť CKSK odporúča riešiť priamo na mieste pobytu s delegátom príslušnej CK, alebo na recepcii ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť škody ihneď odstránené či napravené delegátom CK, ubytovacím zariadením atď. Spoločnosť CKSK odporúča pre vybavenie reklamácie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu príslušnej CK či ubytovacieho zariadenia. Taktiež býva k dispozícii klientovi nonstop telefónna linka usporiadajúcej CK.

6.4. Reklamácia bude riadne prešetrená, klient dostane ku nej písomné vyrozumenie a podľa doriešenia obdrží kompenzáciu.

6.5. Pri reklamácii postupuje CKSK podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 a č. 397/2008.

6.6. Pri zrušení zájazdu – storna zájazdu platia podmienky danej CK, ktorej zájazdu sa to týka. So storno poplatkami bude klient oboznámený ešte pred uskutočnením storna zájazdu.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Spoločnosť CKSK sa pri výkone svojej činnosti riadi legislatívou Slovenskej republiky, pričom prihliada na jednotlivé obchodné podmienky CK, s ktorými má riadne uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a ponúka ich zájazdy.

7.2. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.4.2014.